Wilgimmo logo Menu
Close

Privacy Policy

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkings-verantwoordelijke WILGIMMO B.V.,  met zetel en uitbating te 3500 Hasselt, Bokrijkseweg 150, en met uitbating te 3000 Leuven, Parkstraat 1 / 0001, met ondernemingsnummer 0440.976.945, en als  contactpersoon voor de verwerking Dhr. Carlo Olaerts, carlo.olaerts@wilgimmo.be.

 

2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016,  definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT EN DUUR VAN DE VERWERKING ?

 

WILGIMMO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever en van het publiek van kandidaat-kopers, kandidaat-huurders en eigenaars-opdrachtgevers voor klantenbeheer (o.a. klanten-administratie, opstellen contracten, facturatie, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, overeenkomstig de AVG-Verordening.

Persoonsgegevens van de medecontractanten en publiek van kandidaat-huurders en kandidaat-kopers worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de opdrachtgever zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels het ondertekenen van een met de vastgoedmakelaar gesloten overeenkomst), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de rentmeester) en artikel 6.1 (d) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van de rentmeester om te ondernemen), van de AVG.

 

*Persoonsgegevens die verwerkt worden van bezoekers van de website

-Als U geen persoonsgegevens meedeelt worden er geen persoonsgegevens bewaard

-Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst (zie cookie-beleid)

 

*Persoonsgegevens die verwerkt worden bij vrijblijvende diensten

Deze diensten zijn onder meer : aanmaak van een profiel, het bewaren van zoekopdrachten, het invullen van een contactformulier.

Bij de aanmaak van een profiel kunnen volgende gegevens worden opgevraagd : identificatiegegevens en contactgegevens. Bij het bewaren van een zoekopdracht wordt naast een emailadres de informatie bewaard die nodig is om de door U gevraagde zoekopdracht op te stellen.

Deze gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard.

 

*Persoonsgegevens die verwerkt worden van de kandidaat-huurder

De te verwerken persoonsgegevens omvatten mogelijks uw loonfiche, of gegevens omtrent uw inkomen of studie-opleiding, uw gezinssituatie, vanaf wanneer U wil huren, uw budget, alsook alle informatie omtrent het gewenste pand. Bij het aangaan van een huurovereenkomst worden alle gegevens om de huurovereenkomst af te sluiten verzameld en bewaard.

Deze gegevens worden bewaard gedurende één jaar na het einde van onze verhuuropdracht.

 

*Persoonsgegevens die verwerkt worden van een kandidaat-koper

We bewaren uw naam , e-mailadres en GSM-nummer.

Als U een pand bezoekt noteren we dit als activiteit. De verkoper krijgt toegang tot het activiteitenverslag en ziet alzo alle activititeiten en bezoeken die hebben plaats gehad.

Wordt een bod of tegenbod aanvaard, dan worden alle wettelijke gegevens nodig om een compromis te kunnen opstellen, verzameld en bewaard (zoals een kopie of een uitlezing van uw identiteitskaart). Het compromis wordt eveneens bewaard. Uw naam en contactgegevens zullen ook opgenomen worden op een lijst van kandidaten die overhandigt wordt aan de opdrachtgever bij het einde van de verkoopopdracht. Deze gegevens worden doorgegeven aan de verkoper vanuit een dwingend gerechtvaardigd belang, met name wegens dwingende contractuele bepalingen in de verkoopopdracht.

Behalve in bijzondere gevallen voormeld, gebeurt de verwerking van de gegevens op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang om U beter van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden bewaard gedurende een termijn van 2 jaar.

Doet U een bindend bod, tekent U een koopbelofte of compromis, dan moeten we de persoonsgegevens minstens 10 jaar bewaren voor onze contractuele aansprakelijkheid.

 

*Persoonsgegevens die verwerkt worden van de verhuurder  

In het kader van een verhuuropdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de verhuuropdracht of contract van rentmeester te kunnen uitvoeren, zoals pandgegevens, uw identiteit en contactgegevens. We bewaren eveneens bijkomende informatie die wij vernemen aangaande het pand of andere nuttige informatie om een passende huurder voor uw pand te zoeken. Enkel de wettelijk toegelaten gegevens worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens worden bewaard om de verhuuropdracht uit te voeren en gezien de wettelijke verplichtingen inzake contractuele aansprakelijkheid worden deze bewaard tot minstens 10 jaar na het einde van onze opdracht.

 

*Persoonsgegevens die verwerkt worden van de verkoper

In het kader van een verkoopopdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de verkoopopdracht te kunnen uitvoeren, zoals pandgegevens, uw identiteit, en contactgegevens. We bewaren eveneens bijkomende informatie die wij vernemen aangaande het pand of andere nuttige informatie om een passende koper voor uw pand te zoeken. De persoonsgegevens worden, gezien de wettelijke verplichtingen ter zake de contractuele aansprakelijkheid bijgehouden gedurende 10 jaar na het einde van de verkoopopdracht.

 

*Persoonsgegevens die verwerkt worden van de bewoner

In het kader van een verkoop- of verhuuropdracht bewaren we alle gegevens, nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren, namelijk uw contactgegevens. Die behouden we tot de opdracht is afgerond. Daarna worden de gegevens verwijderd indien de bewoner geen andere relaties heeft met ons kantoor (bv. bewoner-huurder).

 

*Persoonsgegevens die verwerkt worden van de prospect

Wanneer U ons zelf vrijblijvend benadert met het oog op een eventuele verhuur- of verkoopsopdracht, bewaren we uw identiteit, uw contactgegevens, de informatie die wij verkrijgen omtrent uw pand, en de overige informatie die ons toelaat uw pand en de context of de reden van uw contact in te schatten. We doen dit laatste op basis  van een gerechtvaardigd belang, met name een efficiënte behandeling van deze vrijblijvende contactname. De gegevens die U ons bezorgt, bewaren wij standaard 2 jaar.

Indien wij U contacteren omdat wij vernemen dat U een woning mogelijk te koop of te huur stelt, maken wij gebruik van publieke contactgegevens, die conform de GDPR-verordening worden opgeslagen. Wenst U verder contacten met ons, dan worden de verstrekte persoonsgegevens behandeld zoals beschreven in de vorige alinea.

 

*Persoonsgegevens die ontvangen worden van derden, zoals immo portaalsites

Panden, zowel te koop als te huur, kunnen worden gepubliceerd op immo-portaalsites. Immo-portaalsites bevatten mogelijkheden voor zoekopdrachten, en om uw contactgegevens te verzamelen en op te slaan. Met uw toestemming geeft een portaalsite ons uw contactgegevens door, alsook het pand waarin U bent geïnteresseerd.

 

 

 

4. Historische gegevens

Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van voor 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de AGV-Verordening. Voor die personen met wie wij een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens bewaren. Voor de overige persoonsgegevens, die ofwel op basis van toestemming ofwel op basis van gerechtvaardigd belang in onze bestanden zijn bewaard, is het meestal moeilijk of onmogelijk om te achterhalen op welke basis we deze persoonsgegevens bewaren. Wij beschouwen de verwerking van deze gegevens als een gerechtvaardigd belang. U heeft voor de verwerking van deze gegevens de mogelijkheid om bezwaar te uiten,  waarna de verwerking van die gegevens beëindigd zal worden.

 

5. Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt, en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

 

6. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat WILGIMMO van uw persoonsgegevens maakt.

 

6.1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld of verwijderd worden. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag tevens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.2. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft U zelfs geen redenen op te geven.

 

6.3. Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van de persoonsgegevens te bekomen die hij U heeft verstrekt, dan wel om deze over te laten dragen.

 

 

6.4. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5. Uitoefening van uw rechten

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan U contact nemen op volgend adres :

WILGIMMO B.V.

Zetel en uitbating te 3500 Hasselt, Borkrijkseweg 150, en uitbating te 3000 Leuven, Parkstraat 1 / 0001 ;

E-mailadres : info@wilgimmo.be

 

6.6. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – E-mail :  commission@privacycommission.be ; tel. +32 (0)2 274 48 00 ).

Dit laat een voorziening voor de rechtbank onverlet.

 

7. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

COOKIE POLICY

Cookies zijn stukjes tekst die door een website op uw toestel worden geplaatst en die beschikbaar zijn om achteraf opnieuw kunnen worden gelezen en gebruikt.

Cookies worden op uw toestel geplaatst door de website zelf of door derde partijen die via een stukje code, door hen aangeleverd, aanwezig zijn op de website.

 

Wilt U geen cookies op uw toestel ? U kan dit op uw browser instellen. Op devolgende website vindt U voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren : http:/www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie over uw browser kan U terecht op volgende pagina’s : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Cookies zijn nuttig voor U en voor ons  en voor U beslist om cookies te weigeren, vragen wij om volgende toelichting over de onderverdeling van cookies door te nemen.

 

Cookies kunnen op volgende manier worden onderverdeeld :

*noodzakelijke cookies  (ook technische cookies genoemd) : deze cookies zijn noodzakelijk om een website goed te doen functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat een website niet goed functioneert, of dat een bepaalde functionaliteit niet toegankelijk is.

*Functionele cookies : dergelijke cookies worden gebruikt om uw voorkeuren bij te houden

*Analytische cookies : met dergelijke cookies analyseren derde partijen (zoals WebTrends of Google Analytics) hoe een website wordt bezocht, welke lay-out het meest aanspreekt en dergelijke.

Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren naar onze gebruikers toe.

*Marketing cookies : deze cookies worden gebruikt door derde partijen (zoals Double Click of Google Ads) om in het kader van marketingcampagnes bezochte websites of geconsulteerde producten te promoten bij het surfen naar andere, niet-gerelateerde websites.

*Andere cookies van derden (waaronder social media) : Websites kunnen inhoud van derde partijen bevatten (zoals video’s of “likes”). Deze derde partijen beheren volgens hun eigen privacy- en cookiebeleid hun cookies op uw toestel. Wij komen hier niet in tussen en kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

 

Welke cookies gebruikt deze website ?  Deze website kan elk van bovenstaande types cookies gebruiken.